Camping på Vega

Vega har 2 campingplasser: Vega Camping på Floa og Igerøy Gjestehavn og Camping i Igerøy. Vi oppfordrer alle som ønsker å campe til å benytte disse stedene. Det er også mulig å fricampe. Da anbefaler vi Sundsvoll friluftsområde.

Vega Camping

Floa

Igerøy gjestehavn og camping

Igerøy

 

Allemannsretten

Allemannsretten gir rett til ferdsel og opphold i norsk natur. Den gjelder når du er i skogen, på fjellet, sjøen og elven, i vannene – uavhengig av hvem som er grunneier. Du kan også høste av naturen: plukke bær, sopp og blomster, eller fiske saltvannsfisk . Når du benytter deg av allemannsretten må du huske på de høflighetsnormene som følger med retten. Dette er særlig viktig når du ferdes på områder nært opp til hus eller hytte. Stikkord i denne sammenheng er vanlig høflighet, romslighet og toleranse. En oppfordring både til allmennheten og grunneiere!  Ferdselen og oppholdet må skje innenfor rimelighetens grenser, og på en slik måte at du ikke er til ulempe for grunneieren og andre som er på tur.

Du skal alltid ta deg frem med forsiktighet og ta vare på naturen der hvor du ferdes.

Allemannsretten gir deg rettigheter, men også plikter, og det er viktig å være klar over at alle rettighetene som allemannsretten gir, er begrenset.

Fri ferdsel og opphold skal foregå uten nevneverdig ulempe for andre. Allemannsretten tar sikte på å regulere bruken, slik at skadene på naturmiljøet blir minimale, og at konfliktnivået dempes.

Allemannsretten gjelder først og fremst i utmark

Vet du forskjell på innmark og utmark?

Innmark er hustomter og gårdsplasser knyttet til boliger og fritidshus, all dyrket jord, åker, eng, beplantninger, og lignende områder. Som innmark eller likt med innmark regnes også f.eks. engslått, kulturbeite, skogplantefelt og industriområde. Innmark rundt bolig- og fritidshus beskrives ofte som den ”private sone” rundt huset. Det må antas at den private sone rundt et bebodd fritidshus vil være ca 1 daa. Dette kan imidlertid variere etter terrengforhold, fritidshusets størrelse, lokal tradisjon og lignende. Utmark er i prinsippet alt som ikke er innmark. I praksis vil det si hoveddelen av strender, svaberg, vann, myr, hei, skog og fjell i Norge.

LOVFESTET I FRILUFTSLOVEN

Retten til fri ferdsel og opphold er forankret i friluftsloven, som ble vedtatt i 1957. Loven avklarer forholdet mellom friluftsliv og grunneierens rett til å disponere egen grunn, og den tar hensyn til begge deler.

 

(Kilde: Miljødirektoratet)