Eidemsliene naturreservat

Formålet med fredningen av Eidemsliene naturreservat er å bevare et natur- og plantegeografisk enestående område, med bl.a. mange varmekjære og regionalt sjeldne plantearter, samt den tilhørende fauna. Området ble foreslått vernet av Helgeland Skogselskap alt i 1911.

Eidemsliene naturreservat ligger på sørsiden av Vega, under Trollvasstinden og Vegtindan. Reservatet omfatter de sørvendte liene nord for Eidem. Store deler av reservatet består av skogløse fjellsider og ur. I de nedre delene, på strandflata og i den nedre rasmarka, er det sammenhengende, men småvokst skog. Eidemsliene utgjør trolig både den edelløvskogslokaliteten og furuskogen i Nordland som ligger ytterst mot havet. Det er stor forekomst av varmekjære arter som ormetelg, hengeaks, bleikstarr, kranskonvall og firblad. Området har også forekomst av mange kystplanter som eksempelvis blåtopp og blåknapp. Jordnøtt og knegras er eksempler på regionalt sjeldne arter. I ura ovenfor Lauplia er det en rik fjellflora.

Vega verneområdestyre har satt opp en gapahuk utafor verneområdet som fungerer som et informasjonssted om naturreservatet og et rekreasjonssted for besøkende.