Holandsosen Naturreservat

Formålet med fredningen av Holandsosen naturreservat er «å bevare et viktig våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv. Det er spesielt viktig å verne om områdets sentrale betydning for våtmarksfugl til alle årstider».

Holandsosen naturreservat ligger på nordvestsida av hovedøya Vega. Holandsosen er et variert våtmarksområde med marine gruntvannsområder, tidevannsareal med mudder og kvikkleira, brakkvannstjern, og småvassdrag. Vann og tjern er omgitt av brede og frodige vegetasjonsbelter med strandengparti og rike ålegrasenger. Mellom våtmarksarealene er det småkupert terreng med lyng og myr. Området har stor verdi som hekkeområde, trekkområde og overvintringsområde og utgjør en viktig del av Vegas omfattende og verdifulle våtmarksområder. Av pattedyr er elg, rådyr og hare vanlige arter innenfor reservatet, samt oter og sel.

Over halvparten av landarealet i Holandsosen består av kystlynghei. Kystlynghei er en globalt sjelden vegetasjonstype, og de store forekomstene på Vega er en av faktorene som gjør kulturlandskapet her unikt. Holandsosen naturreservat er kjerneområde for den rødlistede planten vegmaure. Vegmaure finnes kun i Vega kommune i Norge.

For å ivareta verneverdiene i området er det beiting i området samt årlige brenninger av kystlyngheiene.

Det er merket en sti gjennom naturreservatet, fra Holand til Viksås.

 

Turmuligheter