Hysvær/Søla landskapsverneområde

Formålet med vernet er å bevare et egenartet natur- og kulturlandskapsområde, og sikre de zoologiske, botaniske, geologiske og kulturhistoriske element som er med på å gi området dets særpreg.

Hysvær/Søla landskapsvernområde ligger i Vega kommune rett vest for hovedøya Vega. Verneområdet omfatter et stort øyområde på 93 172 dekar, hvorav 86 028 dekar er sjøareal. Landskapsvernområdet er svært variert. Hysvær består av en rekke flate, gressbevokste øyer mens Søla med sine 432 moh. står i sterk kontrast til dette. Landskapet er i store grad kulturpåvirket. Dette sees i form av bebyggelsen som de fleste steder fremdeles er intakt, men også i forhold til vegetasjonen som preges av beite og slått.

Verneområdet er et viktig hekke-, myte- og overvintringsområde for sjøfugl. Som overvintringsområde er området spesielt viktig for ærfugl, men også andre dykkender og skarv holder til her om vinteren. Om sommeren er det store konsentrasjoner av mytende ender og gjess, først og fremst ærfugl og grågås, men også andre dykkender. Ellers finnes det store og små kolonier med hekkende sjøfugl, spredt rundt i området. Hysvær er et av de viktigste rasteområdene for hvitkinngåsa når den er på trekk fra Skottland til Svalbard.

I deler av området drives det fremdeles aktivt med dundrift.

Øystein Ludvigsen tar imot bestilling dersom noen vil besøke hans kaffe/restaurant/overnattingssted i Hysvær.

 

Turmuligheter