Kjellerhaugvatnet naturreservat

Formålet med fredningen av Kjellerhaugvatnet naturreservat er å «bevare et viktig våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv. Det er spesielt viktig å verne om områdets sentrale betydning som trekk- og hekkeområde for våtmarksfugl og de botanisk rike myrområdene som finnes der».

Kjellerhaugvatnet naturreservat ligger på nordøstsiden av Vega mellom Nes og Svea i et åpent natur- og kulturlandskap. Området omfatter en rekke vann og tjern, sump- og myrområder spredt mellom lave knauser og lyngheier. Området har verdi både som hekkeområde, og som trekk- og overvintringsområde, og utgjør en viktig del at Vegas omfattende og verdifulle våtmarksområder. Av pattedyr er elg, hare og rådyr vanlige arter innenfor naturreservatet. Oter bruker også området mye. Det er kalkrik berggrunn i store deler av reservatet, noe som gjenspeiles i vegetasjonen som generelt er svært artsrik.

For å ivareta verneverdiene i naturreservatet gjøres det skjøtselsarbeid som hogst av lauvtrær, sitkaskoghost samt beiting.

Gapahuken i Kjellerhaugvatnet naturreservat er et populært turmål for fastboende og besøkende. Det er også merket en sti gjennom naturreservat, mellom Nes og Svea.

 

Turmuligheter