Lånan/Skjærvær naturreservat

Formålet med fredningen er å ivareta et nasjonalt verdifullt kystområde, med det naturlige tilknyttede plante og dyreliv. Spesiell verdi knytter seg til området som rastelokalitet for hvitkinngås på vårtrekk, som hekke-, myte- og overvintringsområde for sjøfugl og til forekomst av spesielle plantearter/plantesamfunn. 

Lånan/Skjærvær naturreservat er det eneste verneområdet med landstigningsforbud i hekketiden. Området har et areal på ca 112,9 km², hvorav ca. 110,5 km² er sjøareal.

Lånan er et kompleks av lave småøyer, holmer og skjær omgitt av valer og smale sund. Jordsmonnet er grunt. Flovær, Nordvær og Skjærvær er høyere øyer som i motsetning til Lånan er eksponert mot havet. Lånan/Skjærvær naturreservat er et viktig hekke-, myte- og overvintringsområde for sjøfugl. Som overvintringsområde er området spesielt viktig for ærfugl, men også andre dykkender og skarv holder til her. Om sommeren finnes det betydelige konsentrasjoner av mytende ender og gjess, først og fremst ærfugl og grågås. Rundt Lånan er det flere hekkelokaliteter for sildemåke. I Skjærvær og Nordvær er det hekkekolonier med skarv.

Alle øyene er oppsprukne kalkplatå med strandvegetasjon, tørrenger og søkk med sumpvegetasjon, pøler og dammer. Vegetasjonen er påvirket av fuglegjødsling.

 

Turmuligheter