Muddvær fuglefredningsområde

Formålet med fredningen er å bevare et godt og uforstyrret hekke- og oppvekstområde for sjøfugl.

Muddværet er ei tett samling øyer, holmer og skjær sørvest i Vega kommune. I den vestlige delen er øyene lave og mer avslipte enn i øst. Mellom øyene er det smale og grunne sund, valer og våger som blir delvis tørrlagt ved fjære sjø. Muddværet fuglefredningsområde er et viktig hekkeområde for sjøfugl med blant annet flere sildemåkekolonier. På flere av de større øyene er det små ferskvannsdammer. Her hekker smålom, og en del andre ferskvannstilknyttede våtmarksarter.

Muddværet har stor verdi som hekkeområde for ærfugl, de fleste ærfuglene hekker i e-hus. Muddvær er i dag et av de største dunværene i Vegaøyan verdensarvområde, som innebærer at øya er bebodd fra 1.mai-1.juli.

Heimøya i Muddvær er sterkt preget av errosjon på grunn av stor tetthet med vånd. De største botaniske verdiene finnes på Trælvikøya. Dette er ei variert øy med bergkoller, sumper og tjern, lune kiler samt mer eksponerte strandberg og viker.

 

Turmuligheter